Imprimir

Auditoria, comptes anuals i pressupostos

En aquesta secció es mostra com la ZAL Port de Barcelona gestiona els fons dels quals disposa.

Els comptes anuals i informes d'auditoria de CILSA, societat gestora de la ZAL Port, es podran consultar al moment en el qual hagin estat remeses al Tribunal de Comptes prèvia aprovació per la Junta General d'Accionistes de la companyia.

CILSA aprova anualment el seu pressupost per a la seva inclusió en els Generals de l'Estat, abans de ser aprovats pel Parlament. Tot això segons la legislació general pressupostària de l'Estat a la qual la companyia està sotmesa.

Més transparència: El Compte General de l'Estat i els comptes de la resta del Sector Públic estan disponibles al Portal de transparència de l'Administració General de l'Estat.